Birzs, audze

Grīņu dabas rezervāts

Aizsargājams dabas objekts, teritorija
Sakas pag. > Pāvilostas nov. > Kurzemes reģ.
Aizsargājams dabas objekts, teritorija

 Uzmanību, šis ir Valsts aizsargājams dabas objekts/teritorija!!!
Apmeklētaji un to ceļabiedri tiek aicināti izturēties saudzīgi pret dabu un tās pieminekļiem. Par objekta bojāšanu (skrāpējot, dauzot, kāpelējot, un citādi fiziski iedarbojoties), par tā piesārņošanu, par pārvietošanos ar transportu lieguma teritorijā tiek piemērota administratīva atbildība. Saudzēsim dabu!

Apraksts

Rezervāts dibināts 1936. gadā ar mērķi - saglabāt grīni, kurā sastopama reta, atlantiskā perioda augu sugu - Grīņu sārtene ( Erica tetralix ), kas Latvijā atrodas uz izplatības areāla austrumu robežas, un pirmo reizi konstatēta 1885. gadā.

Mūsdienās rezervāta platība ir 1454,9 ha. Saskaņā ar Grīņu dabas rezervāta likumu, kas pieņemts 2000. gadā, visā rezervāta teritorijā, lai nodrošinātu ekosistēmu, ainavu un sugu daudzveidības saglabāšanu, noteikta regulējamā režīma zona.

No 1980. līdz 1990. gadam Grīņu rezervātā veikta vaskulāro augu floras izpēte. Pavisam konstatētas 560 sugas no 80 dzimtām un 286 ģintīm. 532 sugas ir autohtonas. No retajām un aizsargājamām sugām sastopamas tādas kā: grīņu sārtene, Sibīrijas skalbe, parastā purvmirte, krāsu zeltlape, skrajais un sīpoliņu donis.

Grīņu rezervāta faunā dominē meža dzīvnieki: staltbrieži, stirnas, meža cūkas, meža caunas, bebri, pelēkie zaķi, grauzēji, kā arī kukaiņēdāji. No putniem bieži sastopami rubeņi un mežirbes.