Sarmas

Zemgale reg. > Jelgavas county > Sesavas par.
Municipality
Sesava Parish Council (Sesavas par., Sesava)